Tools MT4 Immortality
40
Applicable Platform
Applicable productsAll Symbol
Thời gian cập nhật2022-12-15
Authorization cyclePermanent

Backtesting data does not represent future performance

Công cụ này là một chỉ báo có thể hiển thị biểu đồ thay đổi giá trị ròng của tài khoản trong thời gian lịch sử và các vị trí mở và đóng cũng như biểu đồ kết nối của tất cả các lệnh lịch sử.

USD 0.99 USD 980.00 0 đã mua

I agree to《Risk Agreement》

EA Description
Tên EA Immortality Tính năng Hiển thị vốn chủ sở hữu, hồ sơ mở và đóng lệnh lịch sử Chức năng 1. Công cụ này là một công cụ loại chỉ báo, không phải là một chiến lược giao dịch EA. 2. Chức năng đầu tiên của chỉ báo này là hiển thị đường cong vốn chủ sở hữu thời gian qua của tài khoản. 3. Chức năng thứ hai của chỉ báo này là hiển thị thời gian mở và đóng và giá của các lệnh lịch sử trên biểu đồ chính, thuận tiện cho việc xem xét. 4. Chỉ báo này có thể được sử dụng trên các khung thời gian khác nhau và việc tính toán giá trị ròng chủ yếu dựa trên giá đóng cửa của biểu đồ thời gian. 5. Chỉ báo này có thể hiển thị chính xác những thay đổi về giá trị ròng trong quá trình nắm giữ tài khoản (thời gian). 6. Hiển thị giá trị ròng của chỉ báo này không bao gồm thời gian không có vị trí nào được giữ và chỉ hiển thị quá trình thay đổi giá trị ròng của tài khoản có vị trí. 7. Chỉ báo này hiển thị các mũi tên mở và đóng của các lệnh lịch sử và đường kết nối của các dấu hiệu mở và đóng. 8. Chỉ báo này cần bật chức năng hiển thị các lệnh lịch sử trước khi vẽ mũi tên trên biểu đồ chính. 9. Chức năng hiển thị các lệnh lịch sử phải được tải trên biểu đồ ký hiệu tương ứng và ký hiệu của các vị trí mở và đóng sẽ không được hiển thị cho các ký hiệu không có lệnh lịch sử. Ghi chú 1. Công cụ này là một chỉ báo, không phải là một chiến lược giao dịch và sẽ không giao dịch. 2. EA được đặt trong thư mục Chuyên gia và chỉ báo cần được đặt trong thư mục Chỉ báo. 3. Sau khi tải xong khởi động lại MT4 để xem indicator, click 2 lần để cài đặt thông số và load vào biểu đồ để sử dụng. Thông số 1. Desposit_Withdrawal : Đối với lựa chọn gửi và rút tiền của đường cong vốn chủ sở hữu, hãy chọn "Close_Desposit_Withdrawal" để tính toán đường cong thu nhập trong ngày hoàn toàn dựa trên giá đóng của lệnh trên dòng K. Chọn "Open_Desposit_Withdrawal" để sử dụng "Close_Desposit_Withdrawal" cộng với số tiền gửi và rút ròng (số tiền gửi - số tiền rút). 2. Historical_Arrow : Chọn "Open_Historical_Arrow" để hiển thị thông tin nhận dạng các vị trí mở và đóng của các lệnh lịch sử trên biểu đồ chính. Chọn "Close_Historical_Arrow" để cho biết thông tin nhận dạng của các lệnh lịch sử sẽ không được hiển thị trên biểu đồ chính.(Lệnh lịch sử phải chứa lệnh lịch sử của biểu tượng hiện tại) 3. Arrow_Choice : Chọn "Delete_Array" để xóa logo lệnh lịch sử trên biểu đồ chính khi gỡ cài đặt chỉ báo và chọn "Stay_Array" để giữ lại logo lệnh lịch sử khi gỡ cài đặt chỉ báo.