Lệnh mua
Lệnh bán
Tất cả
41.45%
58.55%
Exness
43.89%
56.11%
XM
43.2%
56.8%
FXTM
38.7%
61.3%
HERO
94.59%
IC Markets
52.28%
47.72%
GMI
46.71%
53.29%
TMGM
47.72%
52.28%
FBS
47.3%
52.7%
Doo Prime
44.55%
55.45%
Vantage
44.76%
55.24%
Dữ liệu do WikiFX Data cung cấp2023-06-08 22:04:37