Lệnh mua
Lệnh bán
Tất cả
70.78%
Exness
69.15%
30.85%
XM
65.59%
34.41%
HERO
66.29%
33.71%
FBS
79.47%
FXTM
74.45%
IC Markets
81.52%
GMI
70.85%
Doo Prime
78.9%
TMGM
71.58%
FXTRADING.com
50%
50%
Dữ liệu do WikiFX Data cung cấp2023-09-24 21:23:18