Phân loại sản phẩm VPS WikiFX

1、Phiên bản cơ bản (EA VPS)

Cấu hình: 1*CPU,1G*RAM,40G*HDD,1M*ADSL

Giá: $0.1USD

Yêu cầu sử dụng: Tài khoản giao dịch thực phải được ràng buộc trong vòng 7 ngày sau khi mở (tài khoản giao dịch thực tại bất kỳ đại lý nào cũng được chấp nhận) và phải có ít nhất một giao dịch (bắt buộc phải có ít nhất một lệnh đóng). Nếu không nó sẽ được tái chế.

Điều kiện gia hạn: ít nhất một giao dịch thực (ít nhất một lệnh đóng) mỗi tháng.

Thời gian gia hạn: Bạn có thể gia hạn cho tháng tiếp theo nếu đáp ứng các điều kiện gia hạn trong vòng 30 ngày trước khi hết hạn. Nó chỉ có thể được gia hạn tối đa một tháng một lần.

Phát hiện tình trạng gia hạn: Kiểm tra sau khi đăng nhập vào web hoặc ứng dụng.

2、Phiên bản cao cấp (EA VPS Pro)

Cấu hình: 2*CPU,2G*RAM,60G*HDD,1M*ADSL

Giá: $6.99USD

Yêu cầu sử dụng: Phải có tài khoản giao dịch thật bị ràng buộc (tài khoản giao dịch thật của bất kỳ đại lý nào cũng được chấp nhận) và phải có ít nhất một giao dịch (bắt buộc phải có ít nhất một lệnh đóng).

Điều kiện gia hạn: ít nhất một giao dịch thực (ít nhất một lệnh đóng) mỗi tháng.

Thời gian gia hạn: Bạn có thể gia hạn cho tháng tiếp theo nếu đáp ứng các điều kiện gia hạn trong vòng 30 ngày trước khi hết hạn. Nó chỉ có thể được gia hạn tối đa một tháng một lần.

Phát hiện tình trạng gia hạn: Kiểm tra sau khi đăng nhập vào web hoặc ứng dụng.

3、Phiên bản cTrader

Cấu hình: 2*CPU,4G*RAM,100G*HDD,2M*ADSL

Giá: $16.99USD

Yêu cầu sử dụng: Phải có tài khoản giao dịch thật bị ràng buộc (tài khoản giao dịch thật của bất kỳ đại lý nào cũng được chấp nhận) và phải có ít nhất một giao dịch (bắt buộc phải có ít nhất một lệnh đóng).

Điều kiện gia hạn: ít nhất một giao dịch thực (ít nhất một lệnh đóng) mỗi tháng.

Thời gian gia hạn: Bạn có thể gia hạn cho tháng tiếp theo nếu đáp ứng các điều kiện gia hạn trong vòng 30 ngày trước khi hết hạn. Nó chỉ có thể được gia hạn tối đa một tháng một lần.

Phát hiện tình trạng gia hạn: Kiểm tra sau khi đăng nhập vào web hoặc ứng dụng.

4、Phiên bản độc quyền (EA VPS Plus)

Cấu hình: 2*CPU,2G*RAM,60G*HDD,2M*ADSL

Miễn phí. Có một khoản phí kích hoạt cần thiết để kích hoạt lần đầu tiên. Nó có thể được sử dụng vĩnh viễn sau khi kích hoạt.

Yêu cầu sử dụng: Tài khoản giao dịch thực của nhà môi giới phải bị ràng buộc (tài khoản giao dịch thực của các nhà giao dịch khác không hợp lệ) và phải có ít nhất một giao dịch (bắt buộc phải có ít nhất một lệnh đóng).

Điều kiện sử dụng miễn phí: ít nhất 1 lô mỗi tháng (100 lô đối với tài khoản vi mô) giao dịch thực của nhà môi giới đã đăng nhập vào VPS trong 30 ngày qua;

Phát hiện tình trạng sử dụng miễn phí: kiểm tra sau khi đăng nhập vào Web hoặc Ứng dụng.