Làm cách nào để kết nối với VPS trên Mac?

bước đầu tiên

Mở APP WikiFX, đi tới [My]-[My VPS] để lấy IP máy chủ, tên người dùng và mật khẩu của bạn.

Bước 2

Cài đặt máy tính từ xa của Microsoft

  • • Mở App Store và tìm kiếm "Microsoft Remote Desktop" để cài đặt ứng dụng Microsoft Remote Desktop.

  • • Tải ứng dụng Microsoft Remote Desktop qua link dưới đây

https://apps.apple.com/us/app/microsoft-remote-desktop/id1295203466?mt=12

  • • Nếu App Store ở khu vực bạn không hỗ trợ cài đặt ứng dụng Microsoft Remote Desktop, vui lòng nhấn vào

https://install.appcenter.ms/orgs/rdmacios-k2vy/apps/microsoft-remote-desktop-for-mac/distribution_groups/all-users-of-microsoft-remote-desktop-for-mac

bước thứ ba

Nhấp vào "Mở" sau khi cài đặt ứng dụng và nhấp vào "Thêm PC" sau khi mở:

bước thứ tư

Nhập IP máy chủ vào trường tên PC và nhấp vào Thêm

bước thứ năm

Bấm đúp vào mục kết nối mới để kết nối với VPS WikiFX của bạn, sau đó bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin đăng nhập VPS của mình (tên đăng nhập EA VPS, mật khẩu đăng nhập)

Bước 6

Bạn sẽ nhận được một cảnh báo chứng chỉ. Nhấp vào "Tiếp tục":

Tại thời điểm này, bạn sẽ thấy màn hình Windows, đây là màn hình VPS WikiFX của bạn